راه حل‌های معضل کووید-۱۹

مرکز تحقیقات و توسعه‌ی زیست فن‌آوری دانشگاه تربیت مدرس میزبان رویدادی است تا به “شما” برای

اثرگذاری در حل چالش کووید-۱۹ قدرت ببخشد.

تاریخ ۲۲ الی ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۹

در مورد رویداد بیشتر بدانید.